Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศเทศบาลตำบลท่าเรือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย เทศบาลตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศเทศบาลตำบลท่าเรือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) เทศบาลตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศเทศบาลตำบลท่าเรือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติก สายทางจากบริเวณแยกวัดศรีโพธิ์ชัย ถึงบริเวณท่อลอดเหลี่ยมห้วยบ่อกอก บ้านท่าเรือ หมู่ที่ 1,2 กว้าง 4-6 เมตร ยาว 1,558 เมตร หรือมีพื้นที่งานแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 8,420 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศเทศบาลตำบลท่าเรือ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด81-100คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศเทศบาลตำบลท่าเรือ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติก สายทางจากบริเวณแยกวัดศรีโพธิ์ชัย ถึงบริเวณท่อลอดเหลี่ยมห้วยบ่อกอก บ้านท่าเรือ หมู่ที่ 1,2 กว้าง4-6เมตร ยาก1,558เมตร หรือมีพื้นที่งานแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 8,420 ตรม. ทต.ท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศเทศบาลตำบลท่าเรือ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย ทต.ท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศเทศบาลตำบลท่าเรือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบวัดมุทิตาธรรม บ้านท่าเรือ หมู่ที่ 1 ตอนที่ 1 ความกว้าง 4 เมตร ความยาว 32 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ตอนที่ 2 ความกว้าง 5 เมตร ความยาว 384 เมตร ความหนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,048 ตาราเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2566 รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายนี้

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศเทศบาลตำบลท่าเรือ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศเทศบาลตำบลท่าเรือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรถนนสายบ้านท่าเรือ หมู่ที่ 1 ถึงบ้านบะหว้า หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเรือ กว้าง 5 เมตร ยาว 950 เมตร รวมพื้นที่งานแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,750 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศเทศบาลตำบลท่าเรือ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายนี้

Continue Reading...