ประกาศเทศบาลตำบลท่าเรือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบวัดมุทิตาธรรม บ้านท่าเรือ หมู่ที่ 1 ตอนที่ 1 ความกว้าง 4 เมตร ความยาว 32 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ตอนที่ 2 ความกว้าง 5 เมตร ความยาว 384 เมตร ความหนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,048 ตาราเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2566 รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายนี้

ประกาศงานประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีต สายรอบวัดมุทิตาธรรม
Admin TharuaeNawa

Share: