เทศบาลตำบลท่าเรือ โดย นายขวัญใจ ชาสงวน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเรือ ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗” ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ำลำห้วยแก เพื่อเตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย บ้านบะหว้า หมู่ 5,7 ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

กิจกรรมปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ
Admin TharuaeNawa

Share: