Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

เทศบาลตำบลท่าเรือ โดยนายขวัญใจ ชาสงวน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเรือ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอนาหว้า ร่วมกิจกรรม “ปลูกป่าเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗” ได้รับเกียรติจาก นายวรวิทย์ พิมพนิตย์ ปลัดจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

เทศบาลตำบลท่าเรือ โดยนายขวัญใจ ชาสงวน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเรือ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอนาหว้า ร่วมกันมอบถุงยังชีพผู้ประสบปัญหาทางสังคมในสภาวะยากลำบากแก่ชาวตำบลท่าเรือ จำนวน 306 คน และมอบโถสุขภัณฑ์ปันสุข จำนวน 20 ราย ได้รับเกียรติจาก นายวรวิทย์ พิมพนิตย์ ปลัดจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗”

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

เทศบาลตำบลท่าเรือ โดย นายขวัญใจ ชาสงวน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเรือ ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗” ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ำลำห้วยแก เพื่อเตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย บ้านบะหว้า หมู่ 5,7 ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

พชอ.นาหว้า ร่วมกับ พชต.ท่าเรือ จัดกิจกรรมเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗” ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

เทศบาลตำบลท่าเรือ ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน จัดโครงการ “จิตอาสาภัยพิบัติบูรณาการความร่วมมือบริหารจัดการสาธารณภัย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗” ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ำลำห้วยแก เพื่อเตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย บ้านบะหว้า หมู่ 5,7 ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ได้รับเกียรติจาก นายวรวิทย์ พิมพนิตย์ ปลัดจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายโครงการฯ นายวิชาญ แท่นหิน ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร เป็นผู้กล่าวที่มาของโครงการฯ นายขวัญใจ ชาสงวน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเรือ เป็นผู้กล่าวรายงานการดำเนินโครงการฯ

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

กิจกรรมบูรณาการหนูน้อยปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารร่วมกับโครงการ 1 อปท 1 สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเรือ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลท่าเรือ ทั้ง 3 แห่ง ประกอบด้วย 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเรือ 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโอภาสวิทยาราม และ3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปู่ตานาซ่อม

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

นายขวัญใจ ชาสงวน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเรือ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้าง เทศบาลตำบลท่าเรือ ร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลท่าเรือ ประจำปีงบประมาณ 2567 ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จาก สำนักงานส่งเสริมปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าเรือ

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเรือ ประชุมผู้ปกครอง และร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ วัดศรีโพธิ์ชัย บ้านท่าเรือ ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

เทศบาลตำบลท่าเรือ โดย นายขวัญใจ ชาสงวน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเรือ ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง เทศบาลตำบลท่าเรือ ร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเรือ

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

เทศบาลตำบลท่าเรือ โดยนายขวัญใจ ชาสงวน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเรือ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง เทศบาลตำบลท่าเรือ ร่วมกันเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย สวดมนต์หน้าเสาธง เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ณ หน้าเสาธงเทศบาลตำบลท่าเรือ

Continue Reading...