Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลท่าเรือ

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

นางณัฐธิดา อุดมเดชาเวทย์ รองปลัดเทศบาลตำบลท่าเรือ รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลท่าเรือ ประธานอนุกรรมการ ประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ จัดการเลือกกรรมการชุมชนของเทศบาล

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

เทศบาลตำบลท่าเรือ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเมืองหงส์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด มาศึกษาดูงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ และกองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ LTC เทศบาลตำบลท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเรือ เขต 1 และเขต 2 ได้เปิดการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเรือ

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (กู้ชีพ-กู้ภัย) ทต.ท่าเรือ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการซ้อมแผนอัคคีภัย ณ ห้องประชุมพุทธรักษาโรงพยาบาลนาหว้า

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลท่าเรือ เรื่อง การเลือกกรรมการชุมชนของเทศบาล ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

นายขวัญใจ ชาสงวน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเรือ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สำนักงานคุมประพฤติ ร่วมกับคณะอาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรม จังหวัดนครพนม ได้จัดโครงการสานสัมพันธ์น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด รุ่นที่ 5

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 22-24 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลท่าเรือ นำโดยนายขวัญใจ ชาสงวน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเรือ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าเรือ ลงพื้นที่ออกประชาคมให้ความรู้และทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนชาวตำบลท่าเรือ ในการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนเทศบาล

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

นายขวัญใจ ชาสงวน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเรือ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรนาหว้า ผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์สามัคคี กำนันตำบลท่าเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าเรือ น้องๆนักเรียนจากโรงเรียนราษฎร์สามัคคี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดและปรับปรุงภูมิทัศน์” เนื่องในเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ณ สระหลวงสาธารณะประโยชน์

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลท่าเรือ เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.) จำนวน 1 อัตรา หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “นักทรัพยากรบุคคล” เบอร์โทรศัพท์ 042-533505 ในวัน เวลา ราชการ ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566

Continue Reading...