Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลท่าเรือ

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลท่าเรือ เรื่อง การเลือกกรรมการชุมชนของเทศบาล ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลท่าเรือ เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.) จำนวน 1 อัตรา หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “นักทรัพยากรบุคคล” เบอร์โทรศัพท์ 042-533505 ในวัน เวลา ราชการ ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เทศบาลตำบลท่าเรือ ประจำปี 2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลท่าเรือ ประจำปี 2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลท่าเรือ เรื่อง ยกเว้นโทษปรับตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่าเรือ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขออนุญาตโฆษณาในที่หรือทางสาธารณะ

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลท่าเรือ เรื่อง มาตรฐานและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลท่าเรือ เรื่อง การใช้บังคับเทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่าเรือ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลท่าเรือ เรื่อง ขอเชิญชวนให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลท่าเรือร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่าเรือ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

Continue Reading...