เทศบาลตำบลท่าเรือ ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน จัดโครงการ “จิตอาสาภัยพิบัติบูรณาการความร่วมมือบริหารจัดการสาธารณภัย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗” ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ำลำห้วยแก เพื่อเตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย บ้านบะหว้า หมู่ 5,7 ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ได้รับเกียรติจาก นายวรวิทย์ พิมพนิตย์ ปลัดจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายโครงการฯ นายวิชาญ แท่นหิน ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร เป็นผู้กล่าวที่มาของโครงการฯ นายขวัญใจ ชาสงวน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเรือ เป็นผู้กล่าวรายงานการดำเนินโครงการฯ

21มิย.67 กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
Admin TharuaeNawa

Share: