ประกาศเทศบาลตำบลท่าเรือ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีโพธิ์ชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

ประกาศ งบการเงิน ศพด วัดศรีโพธิ์ชัย
Share: