ประกาศเทศบาลตำบลท่าเรือ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเรือ หมู่ที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

ประกาศ งบการเงิน ศพด.บ้านท่าเรือ ม8
Share: