ประกาศเทศบาลตำบลท่าเรือ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโอภาสวิทยาราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

ประกาศ งบการเงิน ศพด วัดโอภาส
Admin TharuaeNawa

Share: