ประกาศเทศบาลตำบลท่าเรือ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรถนนสายบ้านท่าเรือ หมู่ที่ 1 ถึงบ้านบะหว้า หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเรือ กว้าง 5 เมตร ยาว 950 เมตร รวมพื้นที่งานแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,750 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เนื่องจาก ข้อมูลผิดพลาด เทศบาลตำบลท่าเรือ จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายนี้

53844
Admin TharuaeNawa

Share: