Posted in จดหมายข่าว

วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลท่าเรือ โดย นายขวัญใจ ชาสงวน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเรือคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและพนักงานจ้างทุกคน ร่วมกันทำกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนไทยในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นชาติไทย ณ บริเวณหน้าเสาธง ด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าเรือ ตามนโยบายของนายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม.

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลท่าเรือ โดย นายขวัญใจ ชาสงวน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเรือคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและพนักงานจ้างทุกคน ร่วมกันทำกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนไทยในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นชาติไทย ณ บริเวณหน้าเสาธง ด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าเรือ ตามนโยบายของนายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม.

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลท่าเรือ โดย นายขวัญใจ ชาสงวน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเรือ ข้าราชการและพนักงานจ้างทุกคน ร่วมกันทำกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนไทยในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นชาติไทย ณ บริเวณหน้าเสาธง ด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าเรือ ตามนโยบายของนายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม.

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าเสาธงเทศบาลตำบลท่าเรือ จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันพระราชทานธงชาติไทย” ด้วยการเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

ประชาสัมพันธ์ “การใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ airbnb”

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

ประชาสัมพันธ์ “การทำเกษตรแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า”

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว

ประชาสัมพันธ์ “การเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วย บรรจุภัณฑ์”

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

วันพุธที่ 1 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. นายขวัญใจ ชาสงวน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหนองเรือสาธารณะประโยชน์ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีสวนแตงตำบลท่าเรือ โดยมีท่านนายอำเภอนาหว้า กล่าวเปิดโครงการ ณ บริเวณหนองเรือ บ้านท่าเรือ มีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอนาหว้า พนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลตำบลท่าเรือ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายขวัญใจ ชาสงวน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาลตำบลท่าเรือ ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปู่ตานาซ่อม พร้อมมอบของรางวัลและขนมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเด็กๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายขวัญใจ ชาสงวน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเรือ ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเรือ หมู่ที่ 8 พร้อมมอบของรางวัลและขนมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเด็กๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม

Continue Reading...