Posted in จดหมายข่าว

วันพุธที่ 1 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. นายขวัญใจ ชาสงวน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหนองเรือสาธารณะประโยชน์ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีสวนแตงตำบลท่าเรือ โดยมีท่านนายอำเภอนาหว้า กล่าวเปิดโครงการ ณ บริเวณหนองเรือ บ้านท่าเรือ มีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอนาหว้า พนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลตำบลท่าเรือ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายขวัญใจ ชาสงวน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาลตำบลท่าเรือ ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปู่ตานาซ่อม พร้อมมอบของรางวัลและขนมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเด็กๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายขวัญใจ ชาสงวน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเรือ ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเรือ หมู่ที่ 8 พร้อมมอบของรางวัลและขนมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเด็กๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายขวัญใจ ชาสงวน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเรือ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลท่าเรือ โดยนายขวัญใจ ชาสงวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างเหมาบริการ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day กิจกรรมทำความสะอาดพื้นถนนและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนสายหลักในเขตอำเภอนาหว้า (สี่แยกไฟแดง-บ้านพักปกครองอำเภอ)

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายขวัญใจ ชาสงวน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเรือ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความดีเพื่อองค์กรและตนเอง ในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2566 กิจกรรมอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ บำรุง รักษาต้นไม้ พรวนดินใส่ปุ๋ยกำจัดวัชพืช โรคแมลง ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลท่าเรือ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลตำบลท่าเรือ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายขวัญใจ ชาสงวน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเรือ เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการบริหารจัดการขยะต้นทาง (แยกก่อนทิ้ง) และได้มอบถังขยะเปียกให้ผู้นำชุมชน ทั้ง 8 หมู่บ้าน จำนวน 40 ใบ เป็นตัวแทนนำร่องการบริหารจัดการขยะที่ต้นทาง และทางเทศบาลตำบลท่าเรือ จะนำถังขยะไปมอบให้กับทุกๆครัวเรือนภายในตำบลท่าเรือต่อไป

20

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายขวัญใจ ชาสงวน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเรือ จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ณ บริเวณหนองซำแฮด บ้านบะหว้า หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลตำบลท่าเรือ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลท่าเรือ นำโดย นายขวัญใจ ชาสงวน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและลูกจ้าง เทศบาลตำบลท่าเรือ พร้อมใจกันร่วมเข้าพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ณ ที่ว่าการอำเภอนาหว้า

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 06.30 น. นายขวัญใจ ชาสงวน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเรือ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้างเทศบาลตำบลท่าเรือ ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร(เช้า) น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ณ วัดธาตุประสิทธิ์ อ.นาหว้า จ.นครพนม

Continue Reading...