ประกาศประชาสัมพันธ์ แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.เส้นทางจากบ้านท่าเรือ หมู่ที่ 8 ถึงทางหลวงชนบท หมายเลข 4029 ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม ขนาดผิวจราวรกว้าง 5 ม. ความยาว 3235 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 16,175 ตรม.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ลอดถนน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. จำนวน 20 ท่อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

CamScanner 05-18-2022 11.09
Admin TharuaeNawa

Share: