ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกเข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าเรือ ประจำปี 2564

HNFPdjPjTD

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)                เรียนเชิญประชาชน บริษัทเอกชน หรือนิติบุคคล ที่ได้รับบริการหรือเข้ามาติดต่อตามภารกิจของเทศบาลตำบลท่าเรือ ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก อันเป็นการร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลท่าเรือ            ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)                                 https://itas.nacc.go.th/go/eit/cd69ob     ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)                              เรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ผู้อานวยการ/หัวหน้า ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ทางานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก อันเป็นการร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลท่าเรือ                    ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)                                      https://itas.nacc.go.th/go/iit/cd69ob สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : งานนิติกร สำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าเรือ โทร.042533505

mungmee

Share: