Posted in อื่นๆ

การแพทย์ฉุกเฉิน EMR (กู้ชีพ)

Continue Reading...
Posted in ITA

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

Continue Reading...
Posted in ITA

การขับเคลื่อนจริยธรรม

Continue Reading...
Posted in ITA

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

Continue Reading...
Posted in ITA

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

Continue Reading...
Posted in ITA

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

Continue Reading...
Posted in ITA

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่…

Continue Reading...
Posted in รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

รายงานผลการติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)

Continue Reading...
Posted in รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายงานผลดำเนินงานประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)

Continue Reading...
Posted in รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565 (รอบ 6 เดือนแรก)

Continue Reading...