นางดวงใจ บุญชาญ ผอ.กองการศึกษา ได้รับมอบหมายจากนายขวัญใจ ชาสงวน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเรือ เป็นตัวแทน เชิญประชุมผู้ปกครองเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโอภาสวิทยาราม ประชุมเรื่องการบริหารจัดการ และขอมติย้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปยังที่ที่เหมาะสมสำหรับลูกๆหลานๆของเรา ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้ย้ายศูย์พัฒนาเด็กเล็ก

ประชุมผู้ปกครอง
Admin TharuaeNawa

Share: