ประกาศเทศบาลตำบลท่าเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)

00ประกาศรับสมัครท่าเรือ
Admin TharuaeNawa

Share: