ประกาศเทศบาลตำบลท่าเรือ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลท่าเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 1.งบแสดงฐานะการเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลท่าเรือ 2. งบแสดงฐานะการเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโอภาสวิทยาราม 3. งบแสดงฐานะการเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปู่ตานาซ่อม ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2566

01-1_0
Admin TharuaeNawa

Share: