ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปี 2564

T9d2Zg84Nn

ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน รับสิทธิ์จนอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ อยู่ในครอบครัวที่มีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด – 6 ปี คนละ 600 บาท ต่อเดือน บิดา-มารดา ที่มีประกันสังคมมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนได้แต่รายได้ต้องไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

mungmee

Share: