แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย เทศบาลตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 03/04/2024
ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเรือ เทศบาลตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 03/04/2024
เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติก สายทางจากบริเวณแยกวัดศรีโพธิ์ชัย ถึงบริเวณท่อลอดเหลี่ยมห้วยบ่อกอก บ้านท่าเรือ หมู่ที่ 1,2 กว้าง 4 - 6 เมตร ยาว 1,558 เมตร หรือมีพื้นที่งานแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 8,420 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 03/04/2024
เช่าทรัพย์สิน (รถยนต์ตรวจการณ์) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน 03/11/2023
โครงการปรับปรุงต่อเติมมุขด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าเรือ ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 6 เมตร พร้อมต่อเติมห้องทำงานอาคารชั้นล่าง จำนวน 2 ห้อง ก่อสร้างตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลท่าเรือกำหนด 11/08/2023
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบวัดมุทิตาธรรม บ้านท่าเรือ หมู่ที่ 1 ตอนที่ 1 ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 32.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ตอนที่ 2 ความกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 384.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,048.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 16/06/2023
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนาซ่อม หมู่ที่ 3 ไปทางโนนหนองพัง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 433.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,732.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลท่าเรือกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย 09/01/2023
จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ 27/12/2022
โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรถนนสายสะพานข้ามลำห้วยแก บ้านนาซ่อม ถึงทางแยกปู่ตาบ้านท่าเรือ ช่วงที่ 1 จากบริเวณสะพานบ้านนาซ่อม หมู่ที่ 4 ถึงหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าเรือ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเรือ รวมมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,900 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 30/11/2022
โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรถนนสายบ้านท่าเรือ หมู่ที่ 1 ถึงบ้านบะหว้า หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเรือ กว้าง 5 เมตร ยาว 950 เมตร รวมพื้นที่งานแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,750 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 23/11/2022
โครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ 08/11/2022
โครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก 08/11/2022
โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกแบบเปิดข้างเทท้าย พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิคและกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 08/11/2022
โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรถนนสายสะพานข้ามลำห้วยแก บ้านนาซ่อม ถึงทางแยกปู่ตาบ้านท่าเรือ ช่วงที่ 1 จากบริเวณสะพานบ้านนาซ่อม หมู่ที่ 4 ถึงหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าเรือ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเรือ รวมมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,900 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 25/10/2022
โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรถนนสายบ้านท่าเรือ หมู่ที่ 1 ถึงบ้านบะหว้า หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเรือ กว้าง 5 เมตร ยาว 950 เมตร รวมพื้นที่งานแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,750 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 25/10/2022
โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายแยกดอนปู่ตา ถึงสายทางหลวงชนบท นพ.4029 บ้านท่าเรือ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าเรือ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,060 เมตร เทศบาลตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 15/11/2021
โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายแยกดอนปู่ตา ถึงสายทางหลวงชนบท นพ.4029 บ้านท่าเรือ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าเรือ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,060 เมตร เทศบาลตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 15/11/2021
โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายข้างสำนักงานเทศบาลตำบลท่าเรือ ถึงสายบ้านสามแยก หมู่ที่ 6 บ้านสามแยก หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ กว้าง 6 เมตร ยาว 575 เมตร เทศบาลตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 15/11/2021
โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายด้านหน้าวัดศรีโพธิ์ชัย ถึงสายบ้านท่าเรือ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเรือ กว้าง 5 เมตร ยาว 262 เมตร เทศบาลตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 15/11/2021
โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรถนนสายสะพานข้ามลำห้วยแกบ้านนาซ่อม ถึงทางแยกปู่ตาบ้านท่าเรือ ช่วงที่ 2 จากบริเวณหน้า รพสต.ท่าเรือ ถึงทางแยกเข้าวัดศรีโพธิ์ชัย โดยการปูแอสฟัลท์คอนกรีต ความกว้าง 6.00 ม. ความยาว 450.00 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลท์ไม่น้อยกว่า 2,700 ตรม. 07/10/2021
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย เทศบาลตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเรือ เทศบาลตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติก สายทางจากบริเวณแยกวัดศรีโพธิ์ชัย ถึงบริเวณท่อลอดเหลี่ยมห้วยบ่อกอก บ้านท่าเรือ หมู่ที่ 1,2 กว้าง 4 - 6 เมตร ยาว 1,558 เมตร หรือมีพื้นที่งานแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 8,420 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/04/2024
เช่าทรัพย์สิน (รถยนต์ตรวจการณ์) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก 03/11/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมมุขด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าเรือ ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 6 เมตร พร้อมต่อเติมห้องทำงานอาคารชั้นล่าง จำนวน 2 ห้อง ก่อสร้างตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลท่าเรือกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/09/2023
ซื้อพร้อมติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ ขนาดโคม 20 เซนติเมตร จำนวน 8 ชุด สำหรับติดตั้งในพื้นที่ทางแยกจุดเสี่ยงตำบลท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/08/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบวัดมุทิตาธรรม บ้านท่าเรือ หมู่ที่ 1 ตอนที่ 1 ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 32.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ตอนที่ 2 ความกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 384.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,048.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/06/2023
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนหนองพังไปบ้านนาซ่อม หมู่ที่ 4 ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 180.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่งานคอนกรีตไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2023
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม โดยการถมลูกรังซ่อมแซมผิวจราจรของเดิม ปริมาณงานถมลูกรังไม่น้อยกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตร พร้อมงานจ้างเหมาปรับเกลี่ยผิวจราจรลูกรังของเดิมให้เรียบร้อยด้วยรถเกลี่ยดิน (Motor Grader) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/04/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนราษฏร์สามัคคี ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 15 พฤษภาคม 2566 1. (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาด 200 มล. สำหรับนักเรียน 539 คน จำนวน 7 วัน รวม 3,773 ถุง 2. (นม) ยูเอสที ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด 200 มล. สำหรับนักเรียน 539 คน จำนวน 46 วัน รวม 24,794 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนาซ่อม หมู่ที่ 3 ไปทางโนนหนองพัง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 433.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,732.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลท่าเรือกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/01/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง นพ.ถ.37-001 จากบ้านท่าเรือ หมู่ที่ 8 ถึงทางแยกอ่างเก็บน้ำบ่อกอก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว189.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 756.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลท่าเรือกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2023
ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/12/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรถนนสายสะพานข้ามลำห้วยแก บ้านนาซ่อม ถึงทางแยกปู่ตาบ้านท่าเรือ ช่วงที่ 1 จากบริเวณสะพานบ้านนาซ่อม หมู่ที่ 4 ถึงหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าเรือ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเรือ รวมมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,900 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/12/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรถนนสายบ้านท่าเรือ หมู่ที่ 1 ถึงบ้านบะหว้า หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเรือ กว้าง 5 เมตร ยาว 950 เมตร รวมพื้นที่งานแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,750 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/11/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรถนนสายบ้านท่าเรือ หมู่ที่ 1 ถึงบ้านบะหว้า หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเรือ กว้าง 5 เมตร ยาว 950 เมตร รวมพื้นที่งานแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,750 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/11/2022
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกแบบเปิดข้างเทท้าย พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิคและกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/11/2022
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/11/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรถนนสายสะพานข้ามลำห้วยแกบ้านนาซ่อม ถึงทางแยกปู่ตาบ้านท่าเรือ ช่วงที่ 2 จากบริเวณหน้า รพสต.ท่าเรือ ถึงทางแยกเข้าวัดศรีโพธิ์ชัย โดยการปูแอสฟัลท์คอนกรีต ความกว้าง 6.00 ม. ความยาว 450.00 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลท์ไม่น้อยกว่า 2,700 ตรม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/10/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางจากบ้านบะหว้า หมู่ที่ 5 ถึงทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2185 ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 1,960.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 9,800.00 ตรม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/04/2021
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรถนนสายสะพานข้ามลำห้วยแก บ้านนาซ่อม ถึงทางแยกปู่ตาบ้านท่าเรือ ช่วงที่ 1 จากบริเวณสะพานบ้านนาซ่อม หมู่ที่ 4 ถึงหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าเรือ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเรือ รวมมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,900 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/12/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางจากบ้านบะหว้า หมู่ที่ 5 ถึงทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2185 ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 1,960.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 9,800.00 ตรม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/04/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางจากบ้านบะหว้า หมู่ที่ 5 ถึงทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2185 ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 1,960.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 9,800.00 ตรม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางจากบ้านท่าเรือ หมู่ที่ 8 ถึงทางหลวงชนบท หมายเลข 4029 ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 3235.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 16,175.00 ตรม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ลอดถนน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. จำนวน 20 ท่อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางจากบ้านท่าเรือ หมู่ที่ 8 ถึงทางหลวงชนบท หมายเลข 4029 ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 3235.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 16,175.00 ตรม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ลอดถนน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. จำนวน 20 ท่อน อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/02/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางจากบ้านบะหว้า หมู่ที่ 5 ถึงทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2185 ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 1,960.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 9,800.00 ตรม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/02/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางจากบ้านท่าเรือ หมู่ที่ 8 ถึงทางหลวงชนบท หมายเลข 4029 ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 3235.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 16,175.00 ตรม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ลอดถนน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. จำนวน 20 ท่อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/02/2021
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย เทศบาลตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเรือ เทศบาลตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติก สายทางจากบริเวณแยกวัดศรีโพธิ์ชัย ถึงบริเวณท่อลอดเหลี่ยมห้วยบ่อกอก บ้านท่าเรือ หมู่ที่ 1,2 กว้าง 4 - 6 เมตร ยาว 1,558 เมตร หรือมีพื้นที่งานแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 8,420 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/04/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมมุขด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าเรือ ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 6 เมตร พร้อมต่อเติมห้องทำงานอาคารชั้นล่าง จำนวน 2 ห้อง ก่อสร้างตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลท่าเรือกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/09/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบวัดมุทิตาธรรม บ้านท่าเรือ หมู่ที่ 1 ตอนที่ 1 ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 32.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ตอนที่ 2 ความกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 384.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,048.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/06/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนาซ่อม หมู่ที่ 3 ไปทางโนนหนองพัง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 433.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,732.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลท่าเรือกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/01/2023
ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/12/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรถนนสายสะพานข้ามลำห้วยแก บ้านนาซ่อม ถึงทางแยกปู่ตาบ้านท่าเรือ ช่วงที่ 1 จากบริเวณสะพานบ้านนาซ่อม หมู่ที่ 4 ถึงหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าเรือ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเรือ รวมมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,900 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/12/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรถนนสายบ้านท่าเรือ หมู่ที่ 1 ถึงบ้านบะหว้า หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเรือ กว้าง 5 เมตร ยาว 950 เมตร รวมพื้นที่งานแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,750 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/11/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรถนนสายบ้านท่าเรือ หมู่ที่ 1 ถึงบ้านบะหว้า หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเรือ กว้าง 5 เมตร ยาว 950 เมตร รวมพื้นที่งานแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,750 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/11/2022
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกแบบเปิดข้างเทท้าย พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิคและกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/11/2022
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/11/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรถนนสายสะพานข้ามลำห้วยแกบ้านนาซ่อม ถึงทางแยกปู่ตาบ้านท่าเรือ ช่วงที่ 2 จากบริเวณหน้า รพสต.ท่าเรือ ถึงทางแยกเข้าวัดศรีโพธิ์ชัย โดยการปูแอสฟัลท์คอนกรีต ความกว้าง 6.00 ม. ความยาว 450.00 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลท์ไม่น้อยกว่า 2,700 ตรม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/10/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางจากบ้านบะหว้า หมู่ที่ 5 ถึงทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2185 ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 1,960.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 9,800.00 ตรม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/04/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางจากบ้านท่าเรือ หมู่ที่ 8 ถึงทางหลวงชนบท หมายเลข 4029 ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 3235.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 16,175.00 ตรม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ลอดถนน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. จำนวน 20 ท่อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางจากบ้านบะหว้า หมู่ที่ 5 ถึงทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2185 ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 1,960.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 9,800.00 ตรม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางจากบ้านบะหว้า หมู่ที่ 5 ถึงทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2185 ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 1,960.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 9,800.00 ตรม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/02/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางจากบ้านท่าเรือ หมู่ที่ 8 ถึงทางหลวงชนบท หมายเลข 4029 ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 3235.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 16,175.00 ตรม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ลอดถนน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. จำนวน 20 ท่อน อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/02/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานแผ่) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีโพธิ์ชัย สังกัดเทศบาลตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานแผ่) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีโพธิ์ชัย สังกัดเทศบาลตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/05/2020
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการจิตอาสาภัยพิบัติบูรณาการความร่วมมือบริหารจัดการสาธารณภัยพร้อมโครงเหล็ก จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/06/2024
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมบริเวณข้างบ้านนางนงคราญ ทองพุ ไปทางบ้านนายวิชัย ค่องอ้อย บ้านบะหว้า หมู่ที่ 5 ความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร โดยก่อสร้างตามแบบแปลนที่ทางเทศบาลตำบลท่าเรือกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2024
จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ จำนวน 7 ท่อน พร้อมปรับปรุงบ่อพักบริเวณแยกทางเข้าวัดศรีโพธิ์ชัยและบริเวณหน้า ศพด.บ้านท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2024
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนราษฏร์สามัคคี ตั้งแต่วันที่ 4 ถึง 28 มิถุนยน 2567 อาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาด 200 มล. สำหรับนักเรียนจำนวน 528 คน จำนวน 19 วัน รวม 10.032 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2024
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ ตั้งแต่วันที่ 4 ถึง 28 มิถุนายน 2567 อาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ขนิดถุง รสจืด ขนาด 200 มล. สำหรับนักเรียนจำนวน 96 คน จำนวน 19 วัน รวม 1,824 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2024
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย เทศบาลตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/05/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/2024
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากรางระบายน้ำเดิมบริเวณข้างบ้านนางลำพล เปาวะนา เชื่อมต่อกับรางระบายน้ำเดิมบริเวณข้างบ้านนายอัครพล ศรีมุงคุล บ้านนาซ่อม หมู่ที่ 4 ขนาดความกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 133.00 เมตร โดยก่อสร้างตามแบบแปลนที่ทางเทศบาลตำบลท่าเรือกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเรือ เทศบาลตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/05/2024
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนราษฎร์สามัคคี ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 (นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด 200 มล. สำหรับนักเรียน จำนวน 536 คน จำนวน 12 วัน รวม 6,432 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2024
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ ตั้งแต่วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2567 อาหารเสริม (นม) ยูเอชที ขนิดกล่อง รสจืด ขนาด 200 มล. สำหรับนักเรียนจำนวน 95 คน จำนวน 12 วัน รวม 1,140 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2024
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติก สายทางจากบริเวณแยกวัดศรีโพธิ์ชัย ถึงบริเวณท่อลอดเหลี่ยมห้วยบ่อกอก บ้านท่าเรือ หมู่ที่ 1,2 กว้าง 4 - 6 เมตร ยาว 1,558 เมตร หรือมีพื้นที่งานแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 8,420 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/05/2024
ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย นางนงลักษณ์ ลิภา อายุ 68 ปี บ้านเลขที่ 42 หมู่ที่ 3 บ้านนาซ่อม ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2024
ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย นางนงลักษณ์ ลิภา อายุ 68 ปี บ้านเลขที่ 42 หมู่ที่ 3 บ้านนาซ่อม ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2024
ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย นางนงลักษณ์ ลิภา อายุ 68 ปี บ้านเลขที่ 42 หมู่ที่ 3 บ้านนาซ่อม ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2024
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าเรือ หมู่ที่ 8 จากแยกอู่ซ่อมรถช่างคร ไปทางบ้านนาซ่อม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร โดยก่อสร้างตามแบบแปลนที่ทางเทศบาลตำบลท่าเรือกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2024
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าเรือ หมู่ที่ 1 จากร้านค้าชุมชน ไปทางบ้านนายอุทัย ชาสงวน ขนาดความกว้างภายในราง 0.40 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 83.00 เมตร โดยก่อสร้างตามแบบแปลนที่ทางเทศบาลตำบลท่าเรือกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2024
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าเรือ หมู่ที่ 1 จากบ้านนางเทวา ปัญญาสาร ไปทางบ้านนายมิตร แมดมิ่งเหง้า ขนาดความกว้างภายในรางระบายน้ำ 0.40 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 141.00 เมตร โดยก่อสร้างตามแบบแปลนที่ทางเทศบาลตำบลท่าเรือกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2024
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาซ่อม หมู่ที่ 4 บริเวณบ้านนายอ่าง อาษาวัง ไปทางบ้านนางสุชาดา ลังโคตร ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 66.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 198.00 ตารางเมตร โดยก่อสร้างตามแบบแปลนที่ทางเทศบาลตำบลท่าเรือกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2024
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/12/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรถนนสายบ้านท่าเรือ หมู่ที่ 1 ถึงบ้านบะหว้า หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเรือ กว้าง 5 เมตร ยาว 950 เมตร รวมพื้นที่งานแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,750 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/11/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางจากบ้านบะหว้า หมู่ที่ 5 ถึงทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2185 ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 1,960.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 9,800.00 ตรม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางจากบ้านบะหว้า หมู่ที่ 5 ถึงทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2185 ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 1,960.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 9,800.00 ตรม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางจากบ้านท่าเรือ หมู่ที่ 8 ถึงทางหลวงชนบท หมายเลข 4029 ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 3235.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 16,175.00 ตรม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ลอดถนน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. จำนวน 20 ท่อน อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานแผ่) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีโพธิ์ชัย สังกัดเทศบาลตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/05/2020
ประกวดราคาซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี แบบ หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมติดตั้งหลังคาชนิดไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/01/2020
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาประกอบอาหารเลี้ยงรับรองบุคคลและผู้เข้าร่วมงานโครงการจิตอาสาภัยพิบัติบูรณาการความร่วมมือบริหารจัดการสาธารณภัยเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ำลำห้วยแก บ้านบะหว้า ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม (จำนวน 4 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2024
จ้างเหมาจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชการที่ 10 ตามแบบที่เทศบาลตำบลท่าเรือกำหนด พร้อมติดตั้ง บริเวณทางเข้าบ้านบะหว้า หมู่ที่ 5,7 ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2024
จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ จำนวน 7 ท่อน พร้อมปรับปรุงบ่อพักบริเวณแยกทางเข้าวัดศรีโพธิ์ชัยและบริเวณหน้า ศพด.บ้านท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/06/2024
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์นั่งส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 7213 นครพนม (จำนวน 3 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/05/2024
ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย นายหลิน กงพูน อายุ 73 ปี บ้านเลขที่ 131 หมู่ที่ 3 บ้านนาซ่อม ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/05/2024
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการวันเทศบาล ประจำปี 2567 ในวันที่ 24 เมษายน 2567 ณ เทศบาลตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม จำนวน 300 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2024
ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย นางนงลักษณ์ ลิภา อายุ 68 ปี บ้านเลขที่ 42 หมู่ที่ 3 บ้านนาซ่อม ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2024
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการประเพณีสืบสานตำนานแคน ในวันที่ 6 เมษายน 2567 ณ วัดศรีโพธิ์ชัย หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/04/2024
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 57 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/03/2024
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 57 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/03/2024
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าเรือ หมู่ที่ 1 จากบ้านนางเทวา ปัญญาสาร ไปทางบ้านนายมิตร แมดมิ่งเหง้า ขนาดความกว้างภายในรางระบายน้ำ 0.40 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 141.00 เมตร โดยก่อสร้างตามแบบแปลนที่ทางเทศบาลตำบลท่าเรือกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/03/2024
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าเรือ หมู่ที่ 1 จากร้านค้าชุมชน ไปทางบ้านนายอุทัย ชาสงวน ขนาดความกว้างภายในราง 0.40 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 83.00 เมตร โดยก่อสร้างตามแบบแปลนที่ทางเทศบาลตำบลท่าเรือกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/03/2024
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าเรือ หมู่ที่ 2 บริเวณบ้านนายทองพูล แมดมิ่งเหง้า ไปทางที่นานายเสมอ ไชยปัญหา ขนาดกว้า 4.00 เมตร ยาว 198.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 792.00 ตารางเมตร โดยก่อสร้างตามแบบแปลนที่ทางเทศบาลตำบลท่าเรือกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/03/2024
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาซ่อม หมู่ที่ 4 บริเวณบ้านนายอ่าง อาษาวัง ไปทางบ้านนางสุชาดา ลังโคตร ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 66.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 198.00 ตารางเมตร โดยก่อสร้างตามแบบแปลนที่ทางเทศบาลตำบลท่าเรือกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/03/2024
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าเรือ หมู่ที่ 8 จากแยกอู่ซ่อมรถช่างคร ไปทางบ้านนาซ่อม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร โดยก่อสร้างตามแบบแปลนที่ทางเทศบาลตำบลท่าเรือกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/03/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2024
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เครื่องพ่นละอองฝอยสะพายหลัง SUPER ROTARY (จำนวน 2 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2024
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2024
ซื้อของขวัญรับรองตามพิธีส่งมอบบ้าน ?โครงการซ่อมแซมบ้านประชาชน สร้างกุศลถวายพ่อของแผ่นดิน? หลังที่ 192 นายนิรันดร์ เปาวะนา บ้านเลขที่ 56 บ้านสามแยก หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2024
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/02/2024
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่