นางณัฐธิดา อุดมเดชาเวทย์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลท่าเรือ รับมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติจาก นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ให้ไว้เพื่อแสดงว่า เทศบาลตำบลท่าเรือ เป็นหน่วยงานที่มีผลคะแนน (ITA) ระดับ AA ที่ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

10149

Share: