ประกาศเทศบาลตำบลท่าเรือ เรื่อง ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียภายนอกเข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าเรือ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศเชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียภายนอก66
Share: