วันพุธที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. นายขวัญใจ ชาสงวน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเรือ เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ กิจกรรมสำรวจ ทำรหัสพันธุ์ไม้ พิกัดทรัพยากรพืช และชีวภาพอื่นๆ ณ บริเวณดอนปู่ตา สาธารณประโยชน์ บ้านท่าเรือ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียนราษฎร์สามัคคี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเรือ พนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลตำบลท่าเรือ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

Share: