23พ.ค.2565 เวลา 10.30 น. นายขวัญใจ ชาสงวน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเรือ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายระบบคุ้มครองเด็กระดับตำบลในโครงการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเรือ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน เข้าประชุมในครั้งนี้ จัดโดย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลท่าเรือ (ชั้น 2)

ประชุมบ้านพักเด็กและครอบครัว
Share: