27พ.ค.2565 นายขวัญใจ ชาสงวน รองประธานสันนิบาตเทศบาลนครพนม(นายกเทศมนตรีตำบลท่าเรือ) เข้าร่วมประชุมสันนิบาตเทศบาล จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1/2565 เพื่อประชุมปรึกษา หารือข้อราชการ ตามมติที่ประชุมสันนิบาตเทศบาล จังหวัดนครพนม ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

นายกประชุมสันนิบาต
Share: