ประชาสัมพันธ์ แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นทางจากบ้านบะหว้า หมู่ที่ 5 ถึงทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2185 ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม ขนาดผิวจราวรกว้าง 5 ม. ความยาว 1,960 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 9,800 ตรม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

04CamScanner 05-18-2022 13.37
Share: