2ก.ค.2564 เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าเรือ ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลท่าเรือ ปฏิบัติหน้าที่เวรยามณ สถานที่กักตัว (กลาง) ภายในเขตพื้นที่ตำบลท่าเรือ ทั้งเวรกลางวันและกลางคืน ตามคำสั่งเทศบาลตำบลท่าเรือ ที่ ๑๕๗/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งทีมสนับสนุนการดาเนินโครงการส่งเสริมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

Share: