ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564

qTsW8vYKvm

การจัดเก็บภาษีของเทศบาลตำบลท่าเรือ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564         ให้ผู้ที่มีทรัพย์สิน ประเภท ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และป้าย ติดต่อยื่นแบบ และชำระภาษีได้ที่งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ได้ตามวันและเวลา ดังนี้          ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้บุคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินหรือ สิ่งปลูกสร้างติดต่อชำระภาษีภายในเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ในวันและเวลาราชการ          ภาษีป้าย ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ติดต่อยื่นแบบชำระภาษีได้ตั้งแต่ เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ หากเกินกำหนดเวลาต้องเสียเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 10 ของค่าภาษีและร้อยละ 2 ต่อเดือน ของค่าภาษี          ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ติดต่อชำระภาษีได้ตั้งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 – สิงหาคม พ.ศ.2564 ในวันและเวลาราชการ   **ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลังเทศบาลตำบลท่าเรือ โทร 042-533505

Share: