ประชาสัมพันธ์สถิติการให้บริการถังขยะในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่าเรือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรอบ 6 เดือน

ด้วยงานสาธารณสุข สำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าเรือ ขอรายงานการเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่่เทศบาลตำบลท่าเรือ  ในรอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) ดังนี้   เดือน ปี จำนวน (ครัวเรือน) หมายเหตุ ตุลาคม 2563 1,266   พฤศจิกายน 2563 1,266   ธันวาคม 2563 1,269   มกราคม 2564 1,270   กุมภาพันธ์ 2564 1,270   มีนาคม 2564 1,270

Share: