ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านท่าเรือ

mPvmx9q4zb

เป็นที่รวมผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของชุมชรน เช่น เครื่องดนตรีพื้นเมือง แคน พิณ โหวด โปงลาง เครื่องมือหัตถกรรมการทอผ้าไหมมัดหมี่ ประเพณีวัฒนธรรม การแต่งกายชนเผ่า การฟ้อนรำ เครื่องมือการทำเกษตรกรรม ซึ่งเป็นศูนย์รวมความรู้ให้ชุมชนและนักท่องเที่ยวที่มาได้ศึกษาเรียนรู้ และศึกษาดูงาน

Share: